Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Menu

Fluidyzacja

Podstawy teoretyczne:

Informacje ogólne:

Fluidyzacją nazywamy specjalną metodę zetknięcia się fazy stałej z fazą gazową. W zasadzie metoda ta polega na zawieszeniu rozdrobnionego ciała stałego w płynącym do góry strumieniu gazu. Stosując odpowiednie wymiary ziaren oraz właściwą prędkość gazu można uzyskać duże stężenie ciała stałego w układzie ciało stałe-gaz. W tych warunkach można stwierdzić intensywne mieszanie ciała stałego, co w połączeniu z bardzo rozwiniętą powierzchnią tego ciała, stwarza doskonałe warunki dla przenikania ciepła oraz ruchu masy. Na skutek szybkiej cyrkulacji ziarna, utrzymują się w układzie warunki nieomal stałej temperatury, chociaż wydzielanie i pochłanianie ciepła przebiega bardzo nieregularnie. Dzięki temu proces fluidyzacji stwarza bardzo korzystne warunki dla przebiegu reakcji chemicznych połączonych z dużymi efektami cieplnymi. Ponadto układ fluidalny posiada niektóre własności podobne do cieczy, pozwalające na szybkie usuwania ciała stałego z tego układu. Dla lepszego zrozumienia istoty procesu należy wyobrazić sobie cylinder z dnem dziurkowanym w którym znajduje się pewna ilość ciała stałego rozdrobnionego na ziarna o możliwie równych wielkościach. Od dołu przez tą warstwę przepuszcza się powietrze. Przy małych prędkościach przepływu powietrza ładunek sypki nie wykazuje żadnych zmian i ma określony ciężar nasypowy. Przy cigąłym zwiększaniu ilości powietrza ładunek pozostaje nieruchomy, wzrasta tylko opór przepływu (nadciśnienie jakie musi wykazywać powietrze). W pewnym momencie, gdy nadciśnienie powietrza zrówna się z ciśnieniem statycznym słupa ciała stałego, można zauważyć ekspansję ładunku ciała stałego. Dalsze zwiększanie ilości powietrza wykazuje wzrost tej ekspansji natomiast nadciśnienie powiet- rza pozostaje stałe. Po osiągnięciu pewnej charakterystycznej prędkości przepływu powietrza ładunek osiąga taki stan rozluźnienia, że poszczególne ziarna ciała stałego zaczynają wykonywać ruchy i przesuwają się względem siebie. Stan taki nazwano fluidyzacją. Doświadczenia wykazały doskonałe warunki spalania węgla przy wykorzystaniu zjawiska fluidyzacji. Biorąc pod uwagę powyższe względy, można zastosować w kotle palenisko z warstwą fluidalną. Rozwią- zanie to umożliwia spalanie gorszych jakościowo, zasiarczonych paliw przy jednoczesnym ograniczeniu emisji tlenków siarki i azotu już w trakcie procesu spalania. Charakterystycznym dla paleniska fluidalnego jest to , że węgiel w trakcie spalania wymieszany jest z materiałem inertnym i w związku z tym można uzyskać niską temperaturę spalania wynoszącą ok. 850 °C, a więc poniżej temperatury mięknięcia popiołu. Wpływa to na zmniejszenie zanieczyszczeń powierzchni grzewczych oraz ma duży wpływ na wielkość emi- sji tlenków azotu (NOx) (im niższa temperatura tym tworzenie tlenków azotu (NOx) jest mniejsze). Podawa- ny wraz z paliwem dolomit lub kamień wapienny wiąże w łożu powstały ze spalania siarki SO2. Dzięki temu, już w palenisku można osiągnąć sześciokrotne zmniejszenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Ponieważ w zakresie temperatur 800 - 900 °C znajduje się optimum wiązania SO2 przez kamień wapienny, jego zużycie jest znacznie mniejsze niż przy stosowaniu innych metod odsiarczania spalin poza kotłem. Dodatkową zaletą paleniska fluidalnego jest intensywna wymiana ciepła umożliwiająca zmniejszenie powierz- chni ogrzewalnej kotła. Paleniska fluidalne mogą być stosowane zarówno w nowo budowanych jednostkach kotłowych jak i w przy- padku modernizacji istniejących kotłów.

Opis instalacji:

Schemat instalacji technologii fluidalnej

 • 1 - instalacja podawania paliwa
 • 3 - instalacja powietrza podmuch.
 • 5 - instal. dozowania mat. obojętnego
 • 7 - instalacja odpopielania
 • 2 - instalacja rozpałowa olejowa
 • 4 - inst. dozowania sorbenta siarki
 • 6 - Kocioł fluidalny
 • 8 - instalacja odpylania spalin

Węgiel o granulacji 0-10 mm, przygotowany na placu węglowym (w budynku przygotowania paliwa), podawany jest systemem transporterów taśmowych do bunkra węglowego. Na dnie zasobnika znajdują się urządzenia, które dozują węgiel w zależności od wydajności kotła. Węgiel, wraz z kamieniem wapiennym (o granulacji 1 - 5 mm), dawkowanym ze zbiornika przy pomocy dozownika oraz z wytrąconym w odpylaczu pośrednim popiołem lotnym, podawany jest podajnikami ślimakowymi do paleniska fluidalnego. W łożu fluidalnym umieszczona jest powierzchnia ogrzewalna . Węgiel spala się w temperaturze 800-900°C, a fluidyzację powoduje powietrze, tłoczone przez wentylator.

Gazy spalinowe z łoża przepływają przez odpylacz wstępny, umieszczony w górnej części komory paleniskowej i dalej doprowadzone są do pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu. Całkowitemu oczyszczeniu z pyłu, spaliny ulegają w filtrze pulsacyjnym tkaninowym, a następnie wentylatorem tłoczone są do komina. Do okresowego czyszczenia worków filtra używane jest sprężone powietrze o ciśnieniu ok. 4-6 bar. Do usuwania nadmiaru popiołu z łoża, oraz do jego opróżnienia, służy podajnik ślimakowy.

Rozpalanie kotła polega na ogrzaniu materiału łoża do temperatury ok. 550-600°C, przy której następuje zapłon podawanego podajnikami węgla. Podgrzanie łoża następuje przy pomocy gorących spalin o temperaturze ok. 850-900°C, powstałych w komorze rozpałowej na skutek spalania oleju lekkiego, podawanego pompami olejowymi do palnika. Instalacja wyposażona jest dodatkowo w instalację transportu pyłu z filtrów, zasobniki pyłu oraz zbiornik oleju rozpałowego.Zestawienie głównych zespołów instalacji kotłowej.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy kotła fluidalnego należy wyposażyś go w następujące instalacje pomocnicze :

 • - instalacja nawęglania
 • - instalacja odpopielania
 • - instalacja powietrza podmuchowego
 • - instalacja odpylania spalin
 • - instalacja elektryczna
 • - instalacja transportu i dozowania materiału obojętnego
 • - instalacja transportu i dozowania dolomitu
 • - instalacja rozpałowa olejowa
 • - AKPiA

Instalacja nawęglania.

Kocioł z paleniskiem fluidalnym narzuca rygory odnośnie przygotowania węgla. Paliwo dostarczone do przykotłowego zasobnika węgla musi spełniaś następujące wymagania :
- uziarnienie 0 - 10 mm / bez nadziarna /
- wilgotność całkowita do 15%
- bez wtrąceń metalicznych i drewnianych.

Dla ograniczenia wilgotności zewnętrznej , będącej skutkiem warunków atmosferycznych, należy wykonać częściowe zadaszenie placu składowego. Węgiel z zadaszonej części placu przenośnikiem taśmowym , nad którym zabudowany jest oddzielacz elektromagnetyczny , doprowadzony jest na sito talerzowe , z którego nadziarno kierowane jest do kruszarki walcowej. Węgiel zsuwnią przesypywany jest na obudowany przenośnik taśmowy / most węglowy / i transportowany do przykotłowego zasobnika węgla. Instalacja ta dodatkowo wyposażona jest w odsysanie zapylonego powietrza.Instalacja odpopielania warstwy fluidalnej. Zadaniem instalacji jest odprowadzenie nadmiaru popiołu z warstwy fluidalnej. Grube cząstki odprowadzane są z dna komory paleniskowej przez szczelinę biegnącą wzdłuż całej szerokości kotła oraz rurami zsypowymi do schładzacza popiołu , skąd podajnikiem ślimakowym podawane są do instalacji przesiewania.

Instalacja powietrza podmuchowego.

Dla kotła fluidalnego wymagane jest stosunkowo wysokie ciśnienie powietrza / około 15 kPa /. W związku z powyższym zabudowuje się wysokoprężne wentylatory z przetwornicami częstotliwości.

Instalacja odpylania spalin.

Ze względu na duże zapylenie spalin wylotowych z kotła , w celu dotrzymania norm ochrony środowiska , zabudowuje się odpylacz tkaninowy. Odpylony pył transportowany jest do wolnostojących zbiorników magazynowych lub do urządzeń granulujących.

Instalacja materiału obojętnego.

Cząstki odsiane popiołu / o granulacji do 6 mm / transportowane są do zbiornika materiału obojętnego, zaś cząstki powyżej 6 mm odprowadzane są na składowisko popiołu.

Instalacja rozpałowa.

Ze względu na technologię rozpalania kotła jest on wyposażony w instalację rozpałową z palnikiem opalanym olejem napędowym , ze zbiornikiem oleju i stacją pomp.

Instalacja dozowania dolomitu.

Dla dotrzymania poziomu emisji dwutlenku siarki w spalinach , dozuje się dolomit do paleniska fluidyzacyjnego. Instalacja składa się ze zbiorników dolomitu , strumienic , przykotłowego zbiornika dolomitu i podajnika celkowego.

Instalacja elektryczna.

Większość urządzeń elektrycznych wyposażona jest w przetwornice częstotliwości w celu zminimalizowania ruchowego poboru energii elektrycznej.

AKPiA.

Kocioł wyposażony jest w aparaturę pomiarowo - regulacyjną spełniającą wymogi przepisów UDT. Praca kotła jest w pełni zautomatyzowana.Całość AKPiA zaleca się zabudowaś w pomieszczeniu wydzielonym od reszty kotłowni.

Zastosowanie technologii.

Przedstawiona powyżej technologia spalania fluidalnego możliwa jest do zastosowania we wszystkich wodnorurowych kotłach wodnych i parowych typu: WLM ; WR ; PLM ; CR ; OR i innych, przy czym sposób realizacji (kocioł nowy czy modernizacja) poddany musi być wcześniejszej analizie.

Informacje ogólne

Nazwa: Centrum Termoenergetyki
Adres: 31-422 Kraków, ul.Strzelców 19A/2
Tel/fax +48 12 4131610, tel +48 604 251441
Status: Inżynierska firma działająca
na terenie Polski i Europy.
E-mail: j.janik(at)bci.pl